Vitro (noun)

What does “vitro” mean in Esperanto?

Glass (substance)