Tomato (noun)

What does “tomato” mean in Esperanto?

Tomato