Tero (noun)

What does “tero” mean in Esperanto?

Earth, ground