Tegmento (noun)

What does “tegmento” mean in Esperanto?

Roof