Ŝtuparo (noun)

What does “ŝtuparo” mean in Esperanto?

Staircase, stairs