Studo (noun)

What does “studo” mean in Esperanto?

Study