Pomo (noun)

What does “pomo” mean in Esperanto?

Apple