Lakto (noun)

WHat does “lakto” mean in Esperanto?

Milk