Floro (noun)

What does “floro” mean in Esperanto?

Flower